Rozmiar czcionki

A- A A+

Kontrast

KONTAKT: 515 471 400   /  515 471 288 / 507 788 331 

Wsparcie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Nabór wniosków zakończony

1. Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Do kwoty przychodów nie wlicza się darowizn (zarówno rzeczowych jak i finansowych) otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.
W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

  1. co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  2. co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  3. co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania i gdzie należy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl.
Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza o:

  1. wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w art. 15zze ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 15zze ust. 1;
  2. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
  3. łącznej liczbie zatrudnionych pracowników oraz zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
  4. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  5. zobowiązaniu się do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania, oraz o świadomości konsekwencji za naruszenie powyższego warunku;
  6. zobowiązaniu do niekorzystania z dofinansowania w tym samym zakresie z innych środków publicznych;
  7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa ze starostą przyznająca odpowiednie dofinansowanie.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Czy wsparcie - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności statutowej - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Organizacja pozarządowa jest obowiązana do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych Umową przez okres dofinansowania. Jest również obowiązana złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania.

Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Podstawa prawna

Art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Załączniki:

https://radomsko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje

 

2. Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności godpodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działlaność pożytku publicznego

I. Przeznaczenie: wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Czy będę musiał te wydatki jakoś udokumentować?

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku.

II. Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku: ₋ udzielana będzie jednorazowo, ₋ spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach, ₋ z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

O jaką kwotę mogę wnioskować? Od czego to zależy?

Zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie o 5 tys. zł, przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł.

Jaki jest całkowity koszt tej pożyczki? (opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp).

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej organizacji pozarządowej) ponad przewidziane12 miesięcy.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek organizacji pozarządowej podlega umorzeniu, pod warunkiem, że wskazana organizacja lub podmiot będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jak będą wyglądały spłaty?

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

III. Dla kogo: dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

Kiedy mogę skorzystać z pożyczki?

Z pożyczki może skorzystać organizacja pozarządowa, która prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Jaki jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności?

Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Czy trzeba wykazać spadek obrotów z działalności lub utratę dochodów?

Nie, nie trzeba.

Czy mogę też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak.

IV. Umorzenie pożyczki: pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana automatycznie pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Co będzie jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

Co będzie, jeśli moja organizacja pozarządowa mimo wszystko zakończy działalność i nie będę mieć z czego spłacić pożyczki?

Jeżeli organizacja pozarządowa zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta. Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości. Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.

V. Jak się ubiegać o pożyczkę: wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa powinna złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Kiedy będzie ogłoszony nabór?

Tak szybko, jak to tylko możliwe, po wejściu w życie przepisów prawnych dot. pożyczki.

Jak szybko otrzymam środki?

Wnioskowana kwota zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu Wniosku i umowy przez urząd pracy. Złożenie wniosku wraz z umową w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

Co muszę zrobić, żeby złożyć wniosek?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub przez platformę Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl. Formularz wniosku i umowy o udzielenie pożyczki jest dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia - https://psz.praca.gov.pl/ oraz przez platformę Praca.gov.pl.

Czy są jakieś załączniki? Jakieś zaświadczenia?

Do wniosku o udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowej należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wzór ww. Formularza, tj. plik w formacie xls jest dostępny na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/pozyczka. W sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik, załącznikiem nr 2 do wniosku będzie kopia pełnomocnictwa. Jak sprawdzę status wniosku? Przez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Jaki jest proces informowania o moim wniosku?

W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy

Załączniki:

https://radomsko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org