Rozmiar czcionki

A- A A+

Kontrast

KONTAKT: 515 471 400   /  515 471 288 / 507 788 331 

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (grudzień 2020 r. - styczeń 2021 r.)

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!!!

Nowym rozwiązaniem pomocowym realizowanym przez powiatowe urzędy pracy DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R. dla mikro i małych firm, poszkodowanych przez drugą falę COVID – 19 była dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji nie mogła przekroczyć 5 tys. zł., była ona udzielana jednorazowo.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikro lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

O dotację mogli się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

L.p.

Kod PKD

Nazwa kodu

1.

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2.

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3.

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4.

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5.

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6.

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

7.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

8.

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

9.

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

10.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

11.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

12.

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

13.

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

14.

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

15.

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

16.

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

17.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

18.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

19.

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

20.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

21.

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

22.

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

23.

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

24.

85.59.A

Nauka języków obcych

25.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26.

86.10.Z

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

27.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

28.

86.90.D

Działalność paramedyczna

29.

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

30.

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

31.

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

32.

91.02.Z

Działalność muzeów

33.

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

34.

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

35.

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

36.

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

37.

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

38.

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

39.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

40.

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

41.

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40%
    w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dotację mogła być łączona z innymi formami wsparcia przyznanymi w ramach przeciwdziałania COVID – 19 z zastrzeżeniem, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.