Rozmiar czcionki

A- A A+

Kontrast

KONTAKT: 44 683 73 54 do 56, -58, -62

Deklaracja dostępności

Radomsko 31.03.2021

 

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Radomsku.

Data publikacji strony internetowej: 30.01.2019r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021r.

 

Dostępność cyfrowa

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

 

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków,

w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB,

kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,

zastosowano przycisk AAA umożliwiający zmianę wielkości tekstu przy pomocy myszy.

 

 

 

Ułatwienia dostępu - zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok,

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony Biuletynu Informacji Publicznej była na poziomie WCAG 2.0

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Bartosz Pachniewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 683 73 56 wew. 74 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku mieści się w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 2

 

budynek, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku jest obiektem parterowym;

od ul. Tysiąclecia – do wejścia prowadzą schody oraz podjazd odpowiedni dla wózków; przy schodach i przy podjeździe zamontowane są poręcze;

nawierzchnia przed wejście głównym i do budynku PUP jest utwardzona.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona
w sposób wizualny (tablice informacyjne). W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

 

 

 

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku znajdują się parkingi ogólnodostępne. Wyznaczone jest również miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

 

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Filia w Przedborzu
ul. Pocztowa, 30 97-570 Przedbórz


Opis dostępności i wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek, w którym mieści się Filia Powiatowego Urząd Pracy w Radomsku z/s w Przedborzu jest obiektem piętrowym. Główne wejście do budynku posiada schody. Boczne wejście do budynku Urzędu posiada z jednej strony podjazd odpowiedni dla wózków (na budynku znajduję się dzwonek dla osób na wózku inwalidzkim w celu przywołania pracownika), z drugiej strony znajdują się dwa schodki. Przed budynkiem Urzędu nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Wewnątrz budynku znajdują się schody, natomiast brak jest windy.  Dla osób na wózkach nie ma sali obsługi klienta. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczeń kontrastowych, nie ma również pętli indukcyjnych. W Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku z/s w Przedborzu nie można skorzystać  z tłumacza polskiego języka migowego.

  

Załączniki

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego. (pdf, 111 KB)