Rozmiar czcionki

A- A A+

Kontrast

KONTAKT: 44 683 73 54 do 56, -58, -62

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw do 5 tys. zł. – sklepiki szkolne – nabór wniosków od 23 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!!!

Dotacja do 5 tys. dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne (PKD 47.11.Z lub 47.19.Z)

W dniu 1 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy tej ustawy wprowadzono nową formę wsparcia (15zze4a) – dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z. Dodatkowo działalność nie może być zawieszona na okres obejmujący dzień 30.09.2020 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Termin naboru: 23.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

Warunkiem przyznania dotacji jest wykazanie, że przychód z działalności gospodarczej był niższy co najmniej 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja może być udzielona w zależności od liczby miesięcy, w których wystąpił spadek przychodów, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.

Do wniosku Przedsiębiorca musi obowiązkowo załączyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę www.praca.gov.pl  do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie od dnia 23 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów to ten sam miesiąc nie może zostać wskazany w kolejnym wniosku o udzielenie kolejnej dotacji.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji, czyli od dnia wypłaty środków przez PUP.

Dotacja wypłacana na podstawie art. 15 zze4a ustawy nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, nie ma zatem obowiązku dołączania do wniosku Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Elektorniczny formularz wniosku o dotację dla sklepików szkolnych zostanie uruchomiony w systemie praca.gov.pl w dniu 23.07.2021 r. o godzinie 00:00