Rozmiar czcionki

A- A A+

Kontrast

KONTAKT: 44 683 73 54 do 56, -58, -62

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT WSPARCIA UDZIELANEGO PRZEDSIĘBIORCOM POSZKODOWANYM NA SKUTEK WYSTĄPIENIA STANU PANDEMII KORONAWIRUSA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.RADOMSKO.PRACA.GOV.PL W ZAKŁADCE TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 

LOGO TARCZA

Strona powstała w ramach partnerstwa lokalnego zawartego między Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku, Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Radomsku i Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku 

LOGO PUP
RIPH
CECH

Ta strona przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy odczuwają problemy związane z epidemią i idącym za tym ograniczeniem działalności.
Tzw. „Tarcza antykryzysowa” to systemowe rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać tę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację i uchronią pracowników przed utratą pracy.


POWIATOWY URZĄD PRACY 
W RADOMSKU

W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ REALIZUJE:
Tarczę branżową

NOWA FORMA WSPARCIA WPROWADZONA
W LIPCU 2021 R.
 forma wsparcia wprowadzona w LUTYM 2021 r.

Dotacja

dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw do 5 tys. zł.

– sklepiki szkolne –

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!!!

Czytaj więcej

Dotacja

dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw do 5 tys. zł.

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!!!

Czytaj więcej

Formy wsparcia wprowadzone w kwietniu 2020 r.

1.

Niskooprocentowana pożyczka

niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw.
Maksymalnie 5000 zł z możliwością umorzenia.

UMORZENIE NASTĘPUJE Z URZĘDU

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!!!

Czytaj więcej

2.

Dofinansowanie

dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności (samozatrudnieni)

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!!!

Czytaj więcej

3.

Dofinansowanie

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (mikroprzedsiębiorcy, małe oraz średnie firmy)

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!!!

Czytaj więcej

4.

Dofinansowanie dla kościelnych osób prawnych

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!!!

Czytaj więcej
Tarczę branżową
 forma wsparcia wprowadzona w GRUDNIU 2020 r.

Dotacja

dotacja dla mikro i małych przedsiębiostw do 5 tys.zł.

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!!!

Czytaj więcej

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, z możliwością umorzenia

Nabór wniosków zakończony

I. Przeznaczenie: wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Czy będę musiał te wydatki jakoś udokumentować?

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku.

II. Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

 • udzielana będzie jednorazowo,
 • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
 • z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana z urzędu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

O jaką kwotę mogę wnioskować? Od czego to zależy?

Zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy, maksymalnie o 5 tys. zł.

Jaki jest całkowity koszt tej pożyczki? (opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp).

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad przewidziane 12 miesięcy.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu z urzędu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie będzie nastepowało z urzędu na podstawie informacji w CEiDG/KRS.

Jak będą wyglądały spłaty?

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

III. Dla kogo: dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

Kiedy mogę skorzystać z pożyczki?

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Jaki jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności?

Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Czy trzeba wykazać spadek działalności lub utratę dochodów?

Nie, nie trzeba.

Czy mogę też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak.

IV. Umorzenie pożyczki: pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana z urzędu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Co będzie jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

Co będzie, jeśli moja firma mimo wszystko upadnie i nie będę miał z czego spłacić pożyczki?

Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości.

Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości umorzenia pożyczki wraz z odsetkami.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu w przypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy w okresie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

V. Jak się ubiegać o pożyczkę: wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Kiedy będzie ogłoszony nabór?

Tak szybko, jak to tylko możliwe, po wejściu w życie przepisów prawnych dot. pożyczki.

Jak szybko otrzymam środki?

Wnioskowana kwota zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu Wniosku przez urząd pracy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

Uwaga: Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). W związku z tym do wniosku należy dołączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 ( załącznik poniżej).

Co muszę zrobić, żeby złożyć wniosek?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub poprzez platformę Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl. 

 Formularz Wniosku o udzielenie pożyczki i umowa dostępne są:
• na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku https://radomsko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka  
• na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka oraz
• poprzez platformę praca.gov.pl za pomocą, której można złożyć wniosek z podpisem kwalifikowalnym: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Czy są jakieś załączniki? Jakieś zaświadczenia?

Do wniosku o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wzór ww. Formularza, tj. plik w formacie xls jest dostępny na stronach internetowych jak powyżej.

W sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik, załącznikiem nr 2 do wniosku będzie kopia pełnomocnictwa.

Czy są konsekwencje za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o pożyczkę z Funduszu Pracy i wniosku o umorzenie pożyczki?

Oświadczenia składane we wnioskach, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak sprawdzę status wniosku?

Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

 Jaki jest proces informowania o moim wniosku?

W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

UWAGA!!! Zgodnie z art. 7 ust. 3 Prawa przedsiębiorców, średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celach przygotowania zawodowego. Tę zasadę stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą. Natomiast w kontekście umorzenia pożyczki badamy, czy zatrudnienie zostało utrzymane. Dlatego we wniosku przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z ww. kategoriami pracowników.

 

Dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

 NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania

Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa przewiduje wprowadzenie rozwiązań, z których będą mogły skorzystać osoby tzw. samozatrudnione. Wyjaśniamy na jaką pomoc mogą liczyć i jak ubiegać się o wsparcie.

Z czego może skorzystać samozatrudnieni?

Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa.

Na jaką wysokość wsparcia mogą liczyć samozatrudnieni?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 Na jaki okres przysługuje wsparcie?

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzania, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

UWAGA: Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Bez względu na termin złożenia wniosku, dofinansowanie obowiązuje od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W przypadku śmierci Wnioskodawcy w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie, nie ma obowiązku zwrotu otrzymanego wsparcia.

 Kto może skorzystać z pomocy?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników (samozatrudnienie) prowadzący działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czy jeśli skorzystam ze wsparcia, to czy po tym okresie poniosę jakieś dodatkowe koszty z tym związane?

Nie.

 Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jakie trzeba spełnić jeszcze warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

 Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca  składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z umową będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu. Wsparcie dofinansowania będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r. Wynika z tego, że aby otrzymać dofinansowanie za okres kwiecień-czerwiec 2021 r. wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021 r., wniosek złożony w maju 2021 r. będzie obejmował dofinansowanie za maj i czerwiec2021 r.,tj. za 2 miesiące, natomiast wniosek złożony w czerwcu 2021. będzie dotyczył wsparcia za 1 miesiąc,tj. za czerwiec 2021.

Jakie są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami jest dostępny:

 Jak sprawdzę status wniosku?

Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

 Jaki jest proces informowania o moim wniosku (czy dostanę mail/sms?)

Informacji udzielać będą powiatowe urzędy pracy właściwe dla miejsca składania wniosku. W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

 

Dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

 

Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania

Co zakłada wsparcie?

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

*Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r, - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 • Co najmniej 30 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 • Co najmniej 50 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
 • Co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Jak pomoc będzie wypłacana?

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku. Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować Urząd w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, o których mowa powyżej, mających wpływ na wysokość wypłaconego dofinansowania w teronie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystapieniu i w przypadku zmiany tych danych, Urząd ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Przedsiębiorcę. Do informacji Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Wykaz pracowników stanowiący Załącznik nr 2 do Wniosku.

Na jaki czas można skorzystać z pomocy?

Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

Kto może skorzystać ze wsparcia? Czy wsparcie będzie uzależnione od wielkości firmy?

Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy – różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikroprzedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników.

Co jeśli skorzystam ze wsparcia, a mimo to moja firma nie przetrwa?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania. W innym przypadku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Powyższego nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego umową, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygasnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy Przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta Umową.

UWAGA: w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia w PUP w Radomsku dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie.

Jakie należy spełnić warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Minimalny okres prowadzenia działalności to co najmniej rok tak aby istniała możliwość porównania dwóch kolejnych miesięcy przypadających w okresie między: po dniu 31.12.2019 r.  a dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku, do dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r. aby wykazać spadek obrotów. Przy czym wybrany okres nie musi zaczynać się z pierwszym dniem miesiąca.

Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o  dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (miesiąc to także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

Uwaga! Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Wyjątek stanowi dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568), w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie ww. ustawy może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb. W tym przypadku przepisów art. 15zzb ust. 12 nie stosuje się.

Jakie są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami jest dostępny:

Gdzie złożyć wniosek?

Przedsiębiorca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z umową będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu. Wsparcie będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r. Wynika z tego, że aby otrzymać dofinansowanie za okres kwiecień-czerwiec 2021 r. wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021 r., wniosek złożony w maju 2021 r. będzie obejmował dofinansowanie za maj i czerwiec2021 r.,tj. za 2 miesiące, natomiast wniosek złożony w czerwcu 2021. będzie dotyczył wsparcia za 1 miesiąc,tj. za czerwiec 2021. Nabór wniosków trwa do 10 czerwca 2021 r..

Gdzie sprawdzę status wniosku?

Status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub przez platformę Praca.gov.pl, jeśli wniosek został złożony przy jej wykorzystaniu. Platforma Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy, w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Gdzie i jak mogę odwołać się od decyzji?

W tym przypadku nie jest wydawana decyzja administracyjna, w związku z tym nie przysługuje odwołanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, z możliwością umorzenia

Nabór wniosków zakończony

1. Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Do kwoty przychodów nie wlicza się darowizn (zarówno rzeczowych jak i finansowych) otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.
W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

 1. co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania i gdzie należy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl.
Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza o:

 1. wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w art. 15zze ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 15zze ust. 1;
 2. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
 3. łącznej liczbie zatrudnionych pracowników oraz zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
 4. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
 5. zobowiązaniu się do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania, oraz o świadomości konsekwencji za naruszenie powyższego warunku;
 6. zobowiązaniu do niekorzystania z dofinansowania w tym samym zakresie z innych środków publicznych;
 7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa ze starostą przyznająca odpowiednie dofinansowanie.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Czy wsparcie - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności statutowej - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Organizacja pozarządowa jest obowiązana do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych Umową przez okres dofinansowania. Jest również obowiązana złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania.

Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Podstawa prawna

Art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Załączniki:

https://radomsko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje

 

2. Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności godpodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działlaność pożytku publicznego

I. Przeznaczenie: wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Czy będę musiał te wydatki jakoś udokumentować?

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku.

II. Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku: ₋ udzielana będzie jednorazowo, ₋ spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach, ₋ z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

O jaką kwotę mogę wnioskować? Od czego to zależy?

Zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie o 5 tys. zł, przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł.

Jaki jest całkowity koszt tej pożyczki? (opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp).

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej organizacji pozarządowej) ponad przewidziane12 miesięcy.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek organizacji pozarządowej podlega umorzeniu, pod warunkiem, że wskazana organizacja lub podmiot będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jak będą wyglądały spłaty?

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

III. Dla kogo: dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

Kiedy mogę skorzystać z pożyczki?

Z pożyczki może skorzystać organizacja pozarządowa, która prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Jaki jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności?

Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Czy trzeba wykazać spadek obrotów z działalności lub utratę dochodów?

Nie, nie trzeba.

Czy mogę też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak.

IV. Umorzenie pożyczki: pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana automatycznie pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Co będzie jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

Co będzie, jeśli moja organizacja pozarządowa mimo wszystko zakończy działalność i nie będę mieć z czego spłacić pożyczki?

Jeżeli organizacja pozarządowa zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta. Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości. Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.

V. Jak się ubiegać o pożyczkę: wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa powinna złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Kiedy będzie ogłoszony nabór?

Tak szybko, jak to tylko możliwe, po wejściu w życie przepisów prawnych dot. pożyczki.

Jak szybko otrzymam środki?

Wnioskowana kwota zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu Wniosku i umowy przez urząd pracy. Złożenie wniosku wraz z umową w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

Co muszę zrobić, żeby złożyć wniosek?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub przez platformę Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl. Formularz wniosku i umowy o udzielenie pożyczki jest dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia - https://psz.praca.gov.pl/ oraz przez platformę Praca.gov.pl.

Czy są jakieś załączniki? Jakieś zaświadczenia?

Do wniosku o udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowej należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wzór ww. Formularza, tj. plik w formacie xls jest dostępny na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/pozyczka. W sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik, załącznikiem nr 2 do wniosku będzie kopia pełnomocnictwa. Jak sprawdzę status wniosku? Przez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Jaki jest proces informowania o moim wniosku?

W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy

Załączniki:

https://radomsko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org