KONTAKT: 515 471 400  /   515 471 361  /  515 471 288 / 507 788 331 /  BIURA RACHUNKOWE: 601 286 315  

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (luty - maj 2021 r.)

Termin naboru: 28.02.2021 r. – 31.05.2021 r.

Zasady udzielania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371).  Rozporządzenie wprowadza nowe zasady przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach.

Bezpośredni link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/371

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Wnioski, które będą złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

L.p.

Kod PKD

Nazwa kodu

1.

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2.

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3.

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4.

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5.

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6.

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

7.

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

8.

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

9.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

10.

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

11.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

12.

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

13.

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

14.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

15.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

16.

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

17.

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

18.

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

19.

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

20.

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

21.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

22.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

23.

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

24.

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

25.

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

26.

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

27.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

28.

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

29.

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

30.

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

31.

85.59.A

Nauka języków obcych

32.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

33.

86.10.Z1

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

34.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

35.

86.90.D

Działalność paramedyczna

36.

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

37.

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

38.

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

39.

91.02.Z

Działalność muzeów

40.

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

41.

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

42.

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

43.

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

44.

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

45.

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

46.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

47.

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

48.

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest marzec 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest luty 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów - styczeń 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub wrzesień 2020 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

 Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz. W odniesieniu do kodów 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z łączna liczba dotacji z obydwu rozporządzeń (rozporządzenia z dnia 19 stycznia i rozporządzenia z dnia 26 lutego), jaka może być przyznana wynosi 2. Dla pozostałych kodów wymienionych w rozdziale 3 rozporządzenia łączna liczba dotacji z obydwu rozporządzeń (rozporządzenia z dnia 19 stycznia i rozporządzenia z dnia 26 lutego), jaka może być przyznana wynosi 3.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne będą od dnia 28 lutego 2021 r. na stronie www.radomsko.praca.gov.pl oraz www.psz.praca.gov.pl

Wniosek dostępny od dnia 28 lutego 2021 r. należy złożyć poprzez platformę www.praca.gov.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 dzwoniąc pod jeden z numerów:

  • 515 471 400
  • 507 788 331
  • 515 471 288
  • 515 471 361
  • informacja dla biur rachunkowych - 601 286 315.

Pytania można kierować również w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo informacje będą udzielane u naszych partnerów w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz w Filii PUP
w Przedborzu.

Ponadto wszystkie informacje nt. działań Urzędu związanych z realizacją dotacji dostępne są: