KONTAKT: 515 471 400  /  601 286 315  /   515 471 361  /  515 471 288  /  DLA BIUR RACHUNKOWYCH:  533 446 690

Dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

 Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania

Co zakłada wsparcie?

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

*Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r, - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

  • Co najmniej 30 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
  • Co najmniej 50 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
  • Co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Jak pomoc będzie wypłacana?

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku. Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować Urząd w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, o których mowa powyżej, mających wpływ na wysokość wypłaconego dofinansowania w teronie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystapieniu i w przypadku zmiany tych danych, Urząd ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Przedsiębiorcę. Do informacji Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Wykaz pracowników stanowiący Załącznik nr 2 do Wniosku.

Na jaki czas można skorzystać z pomocy?

Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

Kto może skorzystać ze wsparcia? Czy wsparcie będzie uzależnione od wielkości firmy?

Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy – różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikroprzedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników.

Co jeśli skorzystam ze wsparcia, a mimo to moja firma nie przetrwa?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania. W innym przypadku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Powyższego nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego umową, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygasnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy Przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta Umową.

UWAGA: w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia w PUP w Radomsku dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie.

Jakie należy spełnić warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Minimalny okres prowadzenia działalności to co najmniej rok tak aby istniała możliwość porównania dwóch kolejnych miesięcy przypadających w okresie między: po dniu 31.12.2019 r.  a dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku, do dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r. aby wykazać spadek obrotów. Przy czym wybrany okres nie musi zaczynać się z pierwszym dniem miesiąca.

Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o  dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (miesiąc to także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

Uwaga! Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Wyjątek stanowi dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568), w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie ww. ustawy może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb. W tym przypadku przepisów art. 15zzb ust. 12 nie stosuje się.

Jakie są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami jest dostępny:

Gdzie złożyć wniosek?

Przedsiębiorca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z umową będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu. Nabór wniosków jest bezterminowy.

Gdzie sprawdzę status wniosku?

Status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub przez platformę Praca.gov.pl, jeśli wniosek został złożony przy jej wykorzystaniu. Platforma Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy, w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Gdzie i jak mogę odwołać się od decyzji?

W tym przypadku nie jest wydawana decyzja administracyjna, w związku z tym nie przysługuje odwołanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki

1. Zasady
2. Umowa