KONTAKT: 515 471 400  /  601 286 315  /   515 471 361  /  515 471 288  /  DLA BIUR RACHUNKOWYCH:  533 446 690

Dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania

Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa przewiduje wprowadzenie rozwiązań, z których będą mogły skorzystać osoby tzw. samozatrudnione. Wyjaśniamy na jaką pomoc mogą liczyć i jak ubiegać się o wsparcie.

Z czego może skorzystać samozatrudnieni?

Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa.

Na jaką wysokość wsparcia mogą liczyć samozatrudnieni?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 Na jaki okres przysługuje wsparcie?

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzania, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

UWAGA: Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Bez względu na termin złożenia wniosku, dofinansowanie obowiązuje od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 Kto może skorzystać z pomocy?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników (samozatrudnienie) prowadzący działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czy jeśli skorzystam ze wsparcia, to czy po tym okresie poniosę jakieś dodatkowe koszty z tym związane?

Nie.

 Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jakie trzeba spełnić jeszcze warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

 Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca  składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z umową będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu. Nabór wniosków jest bezterminowy.

Jakie są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami jest dostępny:

 Jak sprawdzę status wniosku?

Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

 Jaki jest proces informowania o moim wniosku (czy dostanę mail/sms?)

Informacji udzielać będą powiatowe urzędy pracy właściwe dla miejsca składania wniosku. W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki

1. Zasady
2. Umowa
3. kalkulator