KONTAKT: 515 471 400  /  601 286 315  /   515 471 361  /  515 471 288  /  DLA BIUR RACHUNKOWYCH:  533 446 690

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, z możliwością umorzenia

I. Przeznaczenie: wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Czy będę musiał te wydatki jakoś udokumentować?

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku.

II. Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

  • udzielana będzie jednorazowo,
  • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
  • z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana z urzędu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

O jaką kwotę mogę wnioskować? Od czego to zależy?

Zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy, maksymalnie o 5 tys. zł.

Jaki jest całkowity koszt tej pożyczki? (opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp).

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad przewidziane 12 miesięcy.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu z urzędu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie będzie nastepowało z urzędu na podstawie informacji w CEiDG/KRS.

Jak będą wyglądały spłaty?

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

III. Dla kogo: dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

Kiedy mogę skorzystać z pożyczki?

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Jaki jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności?

Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Czy trzeba wykazać spadek działalności lub utratę dochodów?

Nie, nie trzeba.

Czy mogę też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak.

IV. Umorzenie pożyczki: pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana z urzędu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Co będzie jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

Co będzie, jeśli moja firma mimo wszystko upadnie i nie będę miał z czego spłacić pożyczki?

Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości.

Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości umorzenia pożyczki wraz z odsetkami.

V. Jak się ubiegać o pożyczkę: wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Kiedy będzie ogłoszony nabór?

Tak szybko, jak to tylko możliwe, po wejściu w życie przepisów prawnych dot. pożyczki.

Jak szybko otrzymam środki?

Wnioskowana kwota zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu Wniosku przez urząd pracy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

Uwaga: Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). W związku z tym do wniosku należy dołączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 ( załącznik poniżej).

Co muszę zrobić, żeby złożyć wniosek?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub poprzez platformę Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl. 

 Formularz Wniosku o udzielenie pożyczki i umowa dostępne są:
• na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku - https://radomsko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka  
• na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia - https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka oraz
• poprzez platformę praca.gov.pl za pomocą, której można złożyć wniosek z podpisem kwalifikowalnym: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Czy są jakieś załączniki? Jakieś zaświadczenia?

Do wniosku o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wzór ww. Formularza, tj. plik w formacie xls jest dostępny na stronach internetowych jak powyżej.

W sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik, załącznikiem nr 2 do wniosku będzie kopia pełnomocnictwa.

Czy są konsekwencje za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o pożyczkę z Funduszu Pracy i wniosku o umorzenie pożyczki?

Oświadczenia składane we wnioskach, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak sprawdzę status wniosku?

Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

 Jaki jest proces informowania o moim wniosku?

W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

UWAGA!!! Zgodnie z art. 7 ust. 3 Prawa przedsiębiorców, średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celach przygotowania zawodowego. Tę zasadę stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą. Natomiast w kontekście umorzenia pożyczki badamy, czy zatrudnienie zostało utrzymane. Dlatego we wniosku przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z ww. kategoriami pracowników.